MENÜ

Honlap neve
Szlogen kell ide.

CSEPP PROGRAM:

A CSEPP szó ebben az értelmezésben egy mozaik szó. A CSalád, az Egészség, a Pénz, és amely az egészhez egy keretet ad, a Prevenció szavak rövi-dítése. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve CSEPP-ekre osztottam az egyes korcsoportokat.

1 CSEPP 3-6 éves korig 2 CSEPP 6-10 éves korig 3 CSEPP 10-14 éves korig 4 CSEPP 14-18 éves korig 5 CSEPP 18-22 éves korig

A drog prevenciós munka érintettjeivel kapcsolatos megállapítások: Szülők: Tanulóink a családban gyakran nem találnak követésre serkentő pozitív példát. Diá-kok 40 % - a él olyan környezetben, ahol az egyik, vagy minkét szülő dohányzik, sőt gyerme-ke füstölését is bocsánatos bűnnek tekinti, és megvásárolja a cigarettát. A káros szenvedélyek körül a legkevésbé tartják egészségromboló hatásúnak, családra, társadalomra veszélyes ma-gatartásnak. A dohányzó szülők toleránsabbak, ha kiderül, hogy gyermekük dohányzik. A családok többségében fogyasztanak alkoholt, több mint a felében napi rendszerességgel. Saj-nos alkoholista-szülő is van. A túlzott szeszesital – fogyasztás több család szétesését okozta. A mértéktelen italozás a családi béke felborulása mellett szociálisan is hátrányt eredményez. Az ilyen környezetben élő gyermekek mentálisan is sérülnek. Diákok: Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteik jók, tisztában vannak a legális és illegális drogok szervezetre gyakorolt hatásával. Magatartásuk, életvitelük azonban nem min-den esetben szolgálja a prevenciót. A kábítószerek kivételével szinte mindannyian fogyasztot-tak már alkoholt, s próbálták ki a dohányzást bevallásuk szerint. Egynegyedük rendszeresen dohányzik, harmaduk alkalomszerűen fogyaszt szeszes italt. Több tanulónál érzékelhető vi-selkedés és magatartászavar. Csökkent az önértékelésük, konfliktustűrő, kezelő képességük csekély. A tiltott drogok fogyasztási gyakorisága országos viszonylatban a legújabb adatok szerint a középiskolai korosztály esetén: 1-2-szer próbálta: 25,8% 40-szer vagy többször próbálta: 19,8%. A fogyasztók száma lassabban ugyan, de még mindig emelkedik. Ezek a tények arra enged-nek következtetni, hogy a tanulóink körében is volt, van droghasználat, csak nem vallják be. Pedagógusok: / drogprevenciós munkával kapcsolatos ismeretek, módszerek, technikák / Tanáraink elsősorban oktató nem pedig a nevelő szerepre vannak beállítódva. Általában nin-csenek felkészülve a drogmegelőzés tartalmi és módszertani feladataira, újabb módszerek bevezetésére. Problémakezelési, konfliktus megoldási készségeik hiányosak. Prevencióként elsősorban a felvilágosítást, az előadást és az egyéni, valamint a kiscsoportos beszélgetés módszerét alkalmazzák. Szituációs játékot, önismeret-fejlesztő tréninget, kommunikációs gyakorlatot kevesen használnak. A pedagógus-továbbképzés keretében szívesen vennének részt a témával kapcsolatos rendezvényeken. Az egészségnevelő munka céljai: egészséges életmód kialakításának elősegítése dohányzás visszaszorítása a drogok terjedésének megakadályozása a korai életkorban történő alkoholfogyasztás csökkentése az egészséges táplálkozás érvényesítése mozgás-gazdag aktív életmód elfogadtatása mentális betegségek megelőzése felkészítés a családi életre váljon szükségletté, az életmód részévé a testedzés, legyenek az iskolában megszerzett ismeretek alkalmasak az öntevékeny sportolásra, a szabadidő hasznos eltöltésére Távlati cél füstmentes iskola elérése iskolapszichológus alkalmazása gyógy-testnevelés lehetőségének megteremtése életmódprogramokhoz való csatlakozás iskolai egészség és drogstratégia kialakítása – információközlés érzelmi nevelés társas hatás készségfejlesztés Középtávú cél pedagógus továbbképzéseken való részvétel egészségneveléssel kapcsolatos témában szülők bevonása az egészségnevelésbe dohányzó tanulók számának csökkentése napi rendszeres testmozgás lehetőségének biztosítása az iskola falain belül több tanuló bevonása az úszásoktatásba osztályok közötti rendszeres sportvetélkedők szervezése nagyobb számú részvétel középiskolásoknak meghirdetett sportolási lehetőségeken egyenletes leterhelést jelentő órarend kialakítása kerékpártúrák, sí-kirándulások szervezése délutáni elfoglaltságot jelentő érdeklődési körök, szakkörök szervezése hátrányos helyzetű tanulók támogatása, pályázati lehetőségek megragadása önképző kör beindítása Rövid távú cél megszüntetni a dohányzást a tiltott helyeken megállapítani az iskola fertőzöttségét drog, alkohol és dohány ügyben fokozni a felvilágosító nevelő munkát hatékonyabbá tenni a kapcsolatot az iskolaorvosi szolgálattal fogorvosi szűrővizsgálat megvalósítása hátrányos helyzetű tanulók pontos nyilvántartása rendőrség, ÁNTSZ bevonása a prevencióba egészségnevelési vetélkedő szervezése az Arany Napokon osztálykirándulásokon túrák beiktatása a programba népszerűsíteni a 18 évesek véradását fokozni a biztonságot, csökkenteni a baleseteket növelni a délutáni sportprogramok látogatottságát

Programunk természetesen szélesebb körre kiterjedő,igény személyes vagy írásbeli tályékoztatás.

Vass József András társelnök

 

Asztali nézet